Rechtspraak in zaken waarin mr. Ph. van Kampen als advocaat, bijzonder curator of mediator is opgetreden

Datum

Vindplaats / instantie

RBZWB = Rechtbank Zeeland-West-Brabant

31.5.2024

RBZWB:2024:3654

Echtscheiding met verdeling beperkte huwelijksgemeenschap. Geschil over waardering van de bij de woning gelegen bijgebouwen. Rechtbank neemt de taxatie en het daaraan ten grondslag gelegde rapport van de aangewezen derde bouwkundig adviseur over. Verzoek tot verrekening kosten huishouding ex artikel 1:84 BW afgewezen. Geen recht op teruggave van een deel van de met het inkomen van de man betaalde lasten: een voldoening van een gemeenschapsschuld met gemeenschapsgeld geeft niet zo een recht.

 

 

 

22 mei 2024

RBZWB:2024:3803

Afwijzing RM (2e verzoek !). Huntington; “Niet kan worden geoordeeld dat het nadeel op dit moment zodanig is dat een gedwongen opname met als doel observatie dient te prevaleren boven het zelfbeschikkingsrecht van cliënt.”

 

 

 

5.4.2024

RBZWB:2024:2241

echtscheiding met nevenverzoeken + verdeling

 

 

 

10.4.2024

RBZWB:2024:2692

Zorgmachtiging op zorgmachtiging voor de duur van zes maanden en niet twee jaar zoals verzocht, onduidelijkheid over de meest geschikte woonplek voor betrokkene

 

 

 

15 nov. 2023

RBZWB:2023:9600

Afstamming. IPR beoordeling. Moeder niet-ontvankelijk in verzoek gegrondverklaring ontkenning vaderschap, BC wel ontvankelijk. Ontkenning vaderschap gegrond verklaard. Verbetering en aanvulling geboorteakte nu jurdisch vader niet staat vermeld terwijl kind is geboren binnen huwelijk.

 

 

 

20.10.23

RBZWB:2023:8569

1e Verzoek: rechtelijke machtiging; WZD; Huntington: afgewezen na deskundigenonderzoek

 

 

 

17.10.2023

RBZWB:2023:7108

Nadere beschikking overeenstemming zorgregeling

29.9.2023

RBZWB:2023:7316

3.2

De advocaat heeft afwijzing van het verzoek bepleit. Er is geen sprake (meer) van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. Net als tijdens het vorige verzoek tot voortzetting van de crisismaatregel, is betrokkene niet suïcidaal. Ook uit het politierapport blijkt dat er geen zorgen zijn over de suïcidale uitspraken van betrokkene. Het gaat op dit moment niet slecht met betrokkene en zij is ook al een dag met verlof naar huis geweest. Bovendien wordt er al een zorgmachtiging voor betrokkene voorbereid. De advocaat benadrukt dat het belangrijk is om maatwerk te bieden en de samenwerking te blijven zoeken. Een voortzetting van de crisismaatregel gaat daar niet aan bijdragen. Het is in het belang van betrokkene om nu naar huis te gaan en daar contact te onderhouden met het FACT-team en wellicht controles uit te voeren om te kijken hoe het somatisch met betrokkene gaat, maar daar werkt zij aan mee.

 

 

 

20.9.2023

RBZWB:2023:6733

Kort geding. Kinderen verblijven bij vader zonder gezag. Vordering de vrouw te verbieden de kinderen uit de feitelijke macht van eiser te verwijderen, verplaatsen of mee te nemen naar een andere (vaste) woon- of verblijfplaats dan huidige woon-/verblijfplaats (verhuisverbod), toegewezen. Raadsonderzoek tbv bodemprocedure.

 

Gepubliceerd in: Sdu Nieuws Personen- en familierecht 2024/5
JPF 2024/28

 

 

 

4 feb. 2021

GHSHE:2021:328

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Partneralimentatiegerechtigde interen op vermogen

Gepubliceerd in JIN 2021/75 nt. A.G. Hendriks, en RFR/75

 

 

 

27 nov. 2019

 

RBZWB:2019:5842

Verzoek tot aanhechten ouderschapsplan bij ex-samenwoners zonder gezamenlijk gezag. Bedoeling van de wetgever, analoge toepassing artikel 1:247a BW en belang van partijen. De rechtbank kent het verzoek toe

Gepubliceerd in EB 2020/27

 

 

 

17 okt. 2019

GHSHE:2019:3820

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Art. 1:441 BW; Aan de bewindvoerder wordt toestemming verleend voor de aankoop van een woning/appartement voor de rechthebbende tot een bedrag van € 120.000,-.

 

 

 

 

RBZWB:2016:534

Voorlopige voorziening ex art. 223 RV. Vrouw voldoende belang bij haar vordering.

De rechtbank stelt, zonder nader onderzoek te doen naar behoefte en draagkracht, een door de man te betalen kinderbijdrage vast.

 

 

 

 

23 sept. 2015

RBZWB:2015:8694

Vordering van zorgverzekeraar gericht tot de executeur testamentair en de erfgenamen van de overleden debiteur. Vordering tegen executeur wordt afgewezen omdat die de aanwijzing niet heeft aanvaard en zij ook niet voor zichzelf aansprakelijk is. De erfgenamen hebben verstek laten gaan.

 

 

 

25 feb. 2015

RBNNE:2015:649

Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)

Pensioenverrekening Boon-Van Loon. Het tijdsverloop tussen de echtscheiding en het moment waarop alsnog verrekening wordt verzocht, noch het tijdsverloop tussen het moment waarop het pensioen van de verrekenplichtige ingaat en het moment waarop de verrekeningsgerechtigde aanspraak op verrekening maakt, staat aan verrekening in de weg. De vordering tot verrekening verjaard niet. Stelplicht en bewijslast met betrekking tot beroep op rechtsverwerking.

 

 

 

9 okt. 2012

GHSHE:2012:BX9642

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

art. 1:377a BW; hof bekrachtigt de door de rechtbank vastgestelde voorlopige omgangsregeling tussen de vader en de kinderen onder begeleiding van het omgangshuis ondanks uitdrukkelijke bezwaren van de kinderen tegen omgang met de vader.

 

 

 

21 sept. 2010

GHSGR:2010:BN7952

Gerechtshof ’s-Gravenhage, zitting h. te ‘s-Hertogenbosch

Erfrecht, ontslagverzoek executeur afgewezen, gewichtige redenen, executeur was eerder bewindvoerder.

Gepubliceerd in FJR 2016/30.16

 

 

 

16 juli 2003

GHSGR:2003:AI1152

Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Aanvang termijn van artikel 207, lid 3 boek 1 BW

Gepubliceerd in: NJF 2003, 28en FJR 2003, 61

 

 

 

9 mei 2000

GHSGR:2000:AE9943

Gerechtshof ‘s-Gravenhage

Toelating tot WSNP: Terugvordering in verband met onjuiste inkomstenformulier RWW. Nu saniet geen voordeel heeft getrokken uit weedteelt wordt deze opgave niet frauduleus geacht.