Nieuwe belastingplannen

blank

partneralimentatie beperkt uw vrij te besteden inkomen verder door nieuwe belastingregels

Per 1 januari 2014 is een beperking van de hypotheekrenteaftrek ingevoerd.
In combinatie
met het nieuwe “Belastingplan 2019” kan dit vergaande en (zeer) ongewenste gevolgen hebben voor mensen die partneralimentatie moet betalen. Dit geldt m.n. voor degenen die (daarbij) hypotheekrenteaftrek hebben.

Sinds 2014 wordt het maximale percentage waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken jaarlijks verlaagd. Elk jaar volgt een verlaging met een half procent verlaagd totdat dit 38 procent is in 2040. Dit betekent dat als je een hoog inkomen hebt (de aftrek valt in de hoogste belastingschijf), je vanaf 2014 elk jaar minder hypotheekrente terugkrijgt van de belasting. Het gevolg is dat de netto woonlast jaarlijks toeneemt.

Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt rekening gehouden met de netto woonlast van de alimentatieplichtige. Hoe lager de netto woonlast, destemeer draagkracht wordt aangenomen voor partneralimentatie. Voor partneralimentatie die vóór 1 januari 2014 is vastgesteld betekent dit dat de netto woonlast jaarlijks toeneemt door de afname van de renteaftrek. Dit betekent dus dat de draagkracht voor alimentatie afneemt. De partneralimentatie blijft echter hetzelfde, omdat er niet is gerekend met de jaarlijkse afname van draagkracht. Gevolg is dat de alimentatieplichtige – tenzij zijn inkomen is gestegen – er al jaren op achteruitgaat.

Wijziging belastingtarieven
Per 1 januari a.s. vindt (wederom) een belangrijke wijziging plaats van de tarieven en schijvenstructuur van de Wet inkomstenbelasting (Wet I.B.)

Los van een verlaging van de belastingplicht, kan dit, zeker op termijn, dus zeer nadelig uitpakken voor hen die partneralimentatie moeten betalen. Door de wijziging in de zogeheten “schijven en tarieven” wordt de aftrek van betaalde partneralimentatie lager, hetgeen voor de hogere inkomens (nogmaals!) slecht uitpakt. De alimentatieplichtige kan – bij een gelijkblijvend inkomen – ook hierdoor netto minder overhouden.

Tabel

De komende jaren worden de belastingtarieven dus verlaagd en anders ingedeeld:

jaar 1eschijf (in %) 2e  schijf (in %) 3eschijf (in %) 4eschijf (in %)
2018

36,55

40,85 40,85

51,95

2019

36,65

38,10 38,10

51,75

2020

37,05

37,80

50,50

2021

37,05

49,50

Hieruit volgt (opnieuw) een afname in de belastingaftrek van de alimentatieplichtige waarmee tot dusver bij de vaststelling van lopende alimentatieverplichtingen geen rekening is gehouden. Het netto besteedbaar inkomen wordt hierdoor mogelijk lager maar de partneralimentatie blijft ongewijzigd!

Gevolgen voor de betalers van partneralimentatie

Bij het vaststellen (door de rechter) of overeenkomen van een partnerbijdrage wordt altijd het belastingvoordeel gebruikt om de bijdrage te verhogen. Dit om te bereiken dat de  alimentatieplichtige de netto berekende alimentatie ook daadwerkelijk betaalt. Dat moet ook omdat de alimentatiegerechtigde (meestal: de vrouw) daar (inkomsten)belasting en (vaak) een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringset van moet afdragen.
Nu worden dus zowel de hypotheekrenteaftrek als de belastingtarieven vrij fors verlaagd. Dat betekent dus zowel minder aftrek op betaalde partneralimentatie- als op de hypotheekrente. Dit kan de alimentatie voor de betaler, duizenden euro’s per jaar duurder maken.

Ter illustratie

Gesteld dat t iemand 1000 euro bruto hypotheeklasten heeft en 2.083 euro bruto partneralimentatie per maand voldoet per maand. In de onderstaande tabel is het belastingnadeel intussen doorgerekend in die situatie.

  Netto last hypotheekrente over brutobetaling Netto last partneralimentatie bij bruto betaling / maand Toename netto last totaal

PER MAAND

Toename netto last totaal

PER JAAR

Bruto rente

Bruto partneralimentatie
1000 2083

2018

505

1.000 0

0

2019

510

1.005 10

122

2020

540

1.125 160

1.920

2021

570

1.187 252

3.030

2022

600

1.250 345

4.140

2023

630

1.311 436

5.237

Concluderend: wij kunnen hierbij één (schrale) troost melden, namelijk dat deze stelselwijzigingen gelden juridisch als “wijziging van omstandigheden” die (bij de rechter en in overleg) grond bieden voor aanpassing van de onderhoudsplicht.

Ons advies: laat uw echtscheidingsconvenant of alimentatiebeslissing beoordelen en doorrekenen.

Mrs. Philip van Kampen, Erna Graafmans en Ilona Anthonise,
advocaten
Tel. 0113 – 34 86 26
www.servusadvocatuur.nl